Google+ Badge

Tuesday, June 25, 2013

Γιάννης Βαρουφάκης, άντε και James Galbraith, στην ΝΥΤ

Πολύ  χαζο-χαρούμενο op-ed απο τους δύο καθηγητές  στην ΝΥΤ με τίτλο: "Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να σώσει την Ελλάδα".... άν είναι διανοητό(sic)!!!!!!
Indeed, right now, Syriza may be Europe’s best hope. Greeks neither want to leave the euro nor see the euro zone disintegrate, an eventuality likely to bring down the European Union.
Δηλαδή, εν χορώ οι υπόλοιποι 16 της ΕΖ (η Μέρκελ κρατάει την μπακέτα): " Μή, άχ μή, μή φεύγετε, θα διαλύσουμε χωρίς την Ελλάδα, θα σας δώσουμε όσα ζητάτε και ακόμη παρα πάνω: καθήστε κ.Τσίπρα, θα τα βρούμε: μή μας το κάνετε αυτό: μας καταστρέφετε: μήηηηηη!"

Monday, June 17, 2013

Προσωρινή Διαταγή του Προέδρου του ΣτΕ

h/t to Protagon και Γιώργο Καρελιά


Βάσει των διατάξεων του άρθρου 52 του Π.∆/τος 18/1989 (Α 8), όπως
αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 2721/1999 (Α 112) και
΄Εχοντας υπόψη
α) Την υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 απόφαση του Υπουργού στον Πρωθυπουργό και
του Υπουργού Οικονοµικών «Κατάργηση της δηµόσιας επιχείρησης «Ελληνική
Ραδιοφωνία – Τηλεόραση, Ανώνυµη Εταιρεία (ΕΡΤ – Α.Ε.)» (Β 1414), µε το άρθρο 1
παρ. 2 της οποίας, ορίζεται, πλην άλλων, ότι διακόπτεται η µετάδοση
ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ
Α.Ε., µε αποτέλεσµα να µην επιτελείται η προβλεπόµενη από τις διατάξεις του
άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 1730/1987 (Α 145), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 19
παρ. 1 του ν. 1866/1989 (Α 222) συµβολή δηµόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα στην
ενηµέρωση, στη µόρφωση και στην ψυχαγωγία του ελληνικού λαού και της
οµογένειας.
β) Tην από 12.6.2013 αίτηση αναστολής της «Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συλλόγων
Προσωπικού Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης» (ΠΟΣΠΕΡΤ) και του
Παναγιώτη Καλφαγιάννη, Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΠΟΣΠΕΡΤ.
γ) Tις απόψεις των πληρεξουσίων των αιτούντων και των εκπροσώπων του
∆ηµοσίου, τις οποίες εξέθεσαν προφορικώς.
∆ ι α τ ά σ σ ο υ µ ε
1. Την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόµενης υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013
Κοινής Υπουργικής Απόφασης αποκλειστικά ως προς το µέρος της, µε το οποίο
προβλέπεται α) ότι διακόπτεται η µετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών και η
λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., και β) ότι οι συχνότητες της ΕΡΤ
Α.Ε. παραµένουν ανενεργές (άρθρο 2 παρ. 2 περ. β της παραπάνω Κ.Υ.Α.).
2. Τη λήψη από τους συναρµόδιους Υπουργό Οικονοµικών και Υφυπουργό στον
Πρωθυπουργό των αναγκαίων οργανωτικών µέτρων για τη συνέχιση της µετάδοσηςραδιοτηλεοπτικών εκποµπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων από
δηµόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα για το χρονικό διάστηµα έως τη σύσταση και
λειτουργία νέου φορέα που θα υπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, όπως προβλέπεται
από την παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης.
Αθήνα, 17 Ιουνίου 2013

Sunday, June 16, 2013

Noah Smith on the definition of derp


Noahpinion: What is "derp"? The answer is technical.: There has been much discussion lately concerning the word "derp" and its appropriate usage. For example, Josh Barro used the wor...


Saturday, June 15, 2013

Gerard Batten, UKIP MEP at the BBC/WorldService/Politics Europe, today

Mr Batten used said that The Troika Programme was "to save the Euro, not Greece". This phrase is being used with increasing frequency lately, especially since the publication of the IMF evaluation report.
What does it really mean, though?
One possible meaning is that it is possible to save the Euro and let Greece declare default at a "convenient" time.
Hm... a rather week working assumption!
Would the honourable gentleman care to elaborate/comment?

Thursday, June 13, 2013

mainly macro: How a Greek drama became a global tragedy

mainly macro: How a Greek drama became a global tragedy: Maybe that title is too strong, but there is an arguable case that what happened to Greece in 2010 was crucial in the move to austerity no...

must re-read!

Wednesday, June 5, 2013

IMF Report on Greece : June 2013

The Fund published its report on Greece (pdf) and P. Krugman comments on it .
The troika plan was clearly not realistic — and just about all of us on the Keynesian side were warning, loudly
e.g. listen to what Martin Wolf said to Charlie Rose back in May 2010.

Dean Baker names names in a recent column.

Another good take of the report is Neil Irwin 's column at the Washington Post -Wonkblog. He quotes from the report:
“Market confidence was not restored, the banking system lost 30 percent of its deposits, and the economy encountered a much-deeper-than-expected recession with exceptionally high unemployment.” Public debt remained too high, Greece waited too long to restructure its debt, and “structural reforms stalled and productivity gains proved elusive.”

Karl Whelan at Forbes says:
Congratulations to the IMF staff on a well-written and clear report.  I’ll come back later with more discussion of the lessons learned but for now I encourage everyone to read the report. 

PawelMorski (pseudonym) says: Hindsight is always 20:20 for sure. (don't fail to check it out).
Spiegel comments

Megan Greene at Bloomberg/Opinion

Tuesday, June 4, 2013

Unrepentant Economists by Robert Skidelsky - Project Syndicate

Unrepentant Economists by Robert Skidelsky - Project Syndicate
Noteworthy column! via Brad DeLong
Although an ex student of Marcus Miller myself, I am enticed to side with The Times letter because there are more Nobel Laureates than in the FT letter!
I am kidding